עדיף | ביטוח, פנסיה, פיננסים

27.6.2019 | יום ה’, כ"ד בסיון התשע”ט | 1040 ’ גיליון מס 30 כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. פיננסים | פנסיה | ביטוח עו"ד ארז שניאורסון דיני ביטוח בית המשפט המחוזי דן בבקשת לערער על החלטה של מוקד חברת , אשר דחה את בית משפט השלום בקשתה של חברת המוקד לסלק על הסף תביעה שהגישה נגדה חברת ביטוח. ביטחה את חברת ביטוח חקלאי בפוליסת ביטוח כל תיבולים רם הסיכונים שכללה כיסוי לרכוש של המבוטח, מפני פריצה וגניבה. בשנת התרחשה פריצה במפעל 2015 המבוטח, ובמהלכה נגנבה סחורה. בעקבות מקרה הביטוח, שילמה אלף 170- ביטוח חקלאי למבוטחת כ שקלים. בחקירה שערכה ביטוח חקלאי, התברר שמערכת האזעקה שהותקנה במפעל המבוטח לא פעלה וזאת למרות שהופעלה על ידי המבוטח בערב יום חמישי בתום יום העבודה, שקדם לפריצה. מערכת האזעקה מחוברת לחברת המוקד באמצעות מערכת אלחוטית, המבצעת ניטור דקות, כך 5 אוטומטי לתקשורת כל שבמקרה של חבלה או ניתוק כלשהו, אמורה להתקבל התראה בחברת האם הוויתור תקף מול | במסגרת ההסכם, המבוטח ויתר על כל תביעה נגד חברת המוקד חברת הביטוח? ויתור על זכות התחלוף המוקד. בהתאם לזכות התחלוף (שיבוב) לחוק חוזה 62 המוגדרת בסעיף הביטוח, ביטוח חקלאי הגישה לבית משפט השלום תביעת נזיקין נגד חברת המוקד, בטענות של רשלנות, הפרת חובה חקוקה והפרת חוזה. חברת המוקד הגישה לבית משפט השלום בקשה לסילוק על הסף של התביעה כנגדה. חברת המוקד טענה כי על פי ההסכם בינה לבין החברה המבוטחת, נשללת זכות השיבוב של חברת הביטוח, ואף הגישה ציטוט של הסעיף הרלוונטי: "... כמו כן, מוסכם בזה כי זכויותיו של המנוי הנובעות מהסכם זה ו/או מהפרתו על ידי החברה, אינן ניתנות להעברה או להמחאה, והמנוי יהיה חייב לשפות את החברה כדי כל נזק, הפסד או הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שייגרמו לחברה עקב תביעת כל צד שלישי נגדה, לרבות חליפו של המנוי לפי הדין ולרבות כל תביעת שיבוב מצד כל מבטח של המינוי". ביטוח חקלאי טענה טענות רבות כנגד הבקשה לסילוק תביעתה על הסף, ואתמקד כאן בטענות אשר רלוונטיות לעולם הביטוח. טענותיה העיקריות של ביטוח חקלאי היו כי יש לדון בפרשנות תניית הפטור אשר מופיעה בהסכם של חברת המוקד ואשר פוטרת לכאורה את חברת המוקד מאחריות בנזיקין, וכן כי קיומה של תניית הפטור אינו מצדיק סילוק התביעה על הסף. בית משפט השלום דחה את הבקשה לסילוק התביעה וקבע כי מקריאת הוראות ההסכם שנחתם בין המבוטח לבין חברת המוקד לא ניתן להסיק שהוויתור חל על עוולת הרשלנות. בית המשפט אף ציין שתניית הפטור אינה חלה על עבירת הרשלנות שעה שההסכם אינו חוסם את המבוטח לתבוע את חברת המוקד אך מגביל את סכום התביעה, במקרים של רשלנות, על סכום שלא יעלה על כפל תשלומים מדי המנוי החודשי. 60 על החלטה זו, הגישה חברת המוקד ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי התייחס לסעיף (א) לחוק חוזה הביטוח, אשר קובע 62 כי המבטח נכנס לנעליו של הניזוק, המבוטח. זכות אשר קיימת למבוטח עוברת לחברת הביטוח כאשר שילמה את תגמולי הביטוח. זהו העיקרון שבבסיס זכות התחלוף. מכאן, שהיקף חבות המזיק כלפי המבטח הוא כשיעור חבותו כלפי המבוטח-הניזוק בלבד. מסקנה נוספת אשר נובעת (א) הינה שאם המבוטח 62 מסעיף הגיע, קודם לתשלום תגמולי הביטוח, להסדר חוזי עם המזיק שיש בו ויתור על זכותו, לא עוברת למבטח זכות כלפי המזיק והמבטח יהיה מנוע מלהגיש תביעה כנגד המזיק. במקום שהמבוטח אינו יכול לתבוע את המזיק על פי הסכם ביניהם, גם המבטח אינו יכול לתבוע אותו. כשנעשה הסכם כזה, אין לניזוק זכות כלפי המזיק. מכיוון שכך, אין גם למבטח זכות כלפי המזיק. בית המשפט המחוזי התייחס גם לסוגיה שעלתה בבית משפט השלום, לפיה ויתור על זכות התחלוף מחייב את המבוטח ליידע את חברת הביטוח, וקבע שענין זה הינו במישור היחסים בין המבוטח לבין חברת הביטוח, ואין בו כדי להשפיע על היחסים בין המזיק (חברת המוקד) לבין חברת הביטוח במסגרת תביעת תחלוף. המחוזי אישר את החלטת בית משפט השלום, דחה את בקשת חברת המוקד לסילוק התביעה והותיר את התביעה על כנה להמשך בירור עובדתי. (מחוזי חיפה) 22413-02-19 [רע"א - שירותי בקרה ממוחשבים 007 מוקד נ' ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית ואח'] הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין פסיקה ב ו ח ר י ם ב ב ר י א ו ת ה- הדשא של השכן בריא יותר? מגמות והתפתחויות בביטוחי הבריאות בעולם כל התשובות בכנס המרכזי של השנה בהשתתפות צמרת ענפי הבריאות והביטוח

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=